Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wil je deze voorwaarden later nog eens teruglezen, sla ze dan op of druk ze af.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sport with BAST zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen en informatie

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De verzendkosten bedragen 5 €, bij verzending waarvan de waarde kleiner is dan 50 €, incl. BTW. Deze kosten kunnen ook op de website worden terug gevonden.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Sport with BAST afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst

Op het moment dat je via de webwinkel een bestelling plaatst komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Sport with BAST. Je ontvangt daarvan een digitale bevestiging.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kun je een account aanmaken op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kies je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je na registratie kan inloggen op de website. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Je dient de inloggegevens strikt geheim te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mogen er steeds vanuit gaan dat degene die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk de eigenaar van het account is. Al hetgeen gebeurt via jouw account valt onder jouw verantwoordelijkheid en risico.
 4. Indien je weet of vermoedt dat je inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dien je zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en/of Sport with BAST op de hoogte te brengen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, sturen we de producten, met inachtneming van de op de website vermeldde levertijd, zo spoedig mogelijk toe.
 2. Op de website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
 3. Indien we de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren, brengen wij je daarvan op de hoogte. Je kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of je krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. We raden je aan om de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie ook het artikel over garantie en conformiteit.
 5. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op jou.

Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om de aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij, of een door jou aangewezen derde, de producten ontvangen hebt. Wordt je bestelling in meerdere zendingen geleverd, dan gaat de termijn in op de dag nadat je de laatste zending hebt ontvangen. Vervolgens heb je 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren.
 2. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. De betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij retour van de gehele bestelling aan je worden terugbetaald.
 3. Binnen de herroepingstermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Je kunt de overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten te zenden aan Sport with BAST, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop af ziet. We bevestigen de ontvangst van die melding. Na ontbinding heb je nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden aan: Sport with BAST – Ilse Dieltjens, Leo Kempenaersstraat 23, B-2223 Schriek.
 6. Je dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 7. Indien je na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.
 8. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat je de bestelling hebt betaald. We mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden.
 9. Deze informatie over het herroepingsrecht en de te volgen procedure wordt ook duidelijk op de website vermeld.

Betaling

Je dient betalingen aan Sport with BAST volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wij zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

 1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
 2. De door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst al hebt en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product een gebrek vertoont dien je ons hiervan direct in kennis te stellen.
 4. Indien we de klacht gegrond achten, worden na overleg met jou de producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door jou betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien je een klacht hebt over een product en/of over andere aspecten van onze dienstverlening, dan kun je per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens vind je onder aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie van ons. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen we binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen we verwachten een inhoudelijke of definitieve reactie te geven.

Persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze verwerken we conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sport with BAST gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Dieltjens Ilse – Sport with BAST
Leo kempenaersstraat 23
B-2223 Schriek
ilse@ilsedieltjens.com

BTW BE0843.278.012